Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Zápis z valného shromáždění TS (23.9.2012) PDF Tisk Email
Pátek, 15 Únor 2013 11:33
Počet zobrazení : 2751

Zápis z Valného shromáždění Tanečního sdružení ČR dne 23. 9. 2012 v hotelu Elizza 

přítomno: 18 členů TSČR

jednání VS řídil předseda TSČR Zdeněk Prokeš

1. Hlasováním schválen program VS:

Informace o činnosti Rady TSČR 2008 - 2012 (Prokeš)

Informace o hospodaření (Chrzová, Prokeš)

Prezentace výsledků semináře Transition - druhá kariéra (Vašek)

Grantová politika MK ČR a MHMP - zkušenosti, připomínky, diskuse (Pokorný)

Návrh na změnu Stanov TSČR (Prokeš)

Volba prac. skupiny pro volby

Volba prac. skupiny pro vypracování závěrů

Návrhy pro volbu členů Rady TSČR

Volba Rady TSČR pro období 2012 - 2016

Přestávka – oběd

Vyhlášení výsledků voleb

Diskuse o činnosti, úkolech a plánu akcí

Závěr jednání

2. Zprávu o činnosti TSČR a Rady TSČR přednesl Zdeněk Prokeš.

Na začátku zrekapituloval, že ustavující schůze se konala 12. 3. 1990, I. VS 25. 6. 1990 (z 213 členů 47 přítomných), II. VS 22. 6. 1991 (z 352 členů 30 přítomných), III. VS 25. 11. 1991 (z 298 členů 31 přítomných), IV. VS 7. 6. 1993 (z 60 členů 37 přítomných), V. VS 8. 6. 1997 (z 55 členů 28 přítomných), VI. VS 10. 9. 2000 (z 49 členů 19 přítomných), VII. VS 13. 6. 2004 (z 52 členů 29 přítomných), VIII. VS 7. 9. 2008 (z 60 členů 26 přítomných), IX. VS 23. 9. 2012 (ze 101 členů 18 přítomných).

Rada TSČR společně s Dozorčím orgánem se ve svém volebním období sešly na 33 schůzkách (tj. cca 8x ročně, na Taneční konzervatoři hl. m. Prahy, v klubu Národního divadla a od roku 2010 pravidelně v kavárně Nona na Nové scéně ND).

Rada pracovala ve složení: G. Genzerová - účast 15 %, J. Hošková - 72 %, I. Hurych - 48 %, Z. Kárný - 66 %, K. Littera - 42 %, J. Pokorný - 72 %, Z. Prokeš (předseda) - 100 %, J. Slavický -  81 %, R. Vašek - 97 %, I. Vejsada - 63 %, H. Vláčilová - 57 %, P. Zuska - 9 %.

Z. P. pak popsal všechny dosavadní úspěchy i neúspěchy v konání Rady za poslední čtyři roky: Mezi nesporné úspěchy patří pořádání Soutěžních přehlídek tanečního umění ČR. V roce 2008 se konala Inscenační část Soutěžní přehlídky tanečního umění ČR, které se zúčastnilo 11 baletních souborů ČR s celkem 20 inscenacemi. V roce 2009 to byla již III. mezinárodní baletní soutěž Brno 2009 s celkem 90 soutěžícími ze 13 zemí. V roce 2010 jsme uspořádali v Plzni další choreografickou soutěž, které se zúčastnilo 13 choreografů z Česka a Slovenska. V loňském roce probíhala opět Soutěžní přehlídka současné taneční tvorby se 24 inscenacemi 12 souborů. Letos od 29. 11. do 2. 12. se bude konat no Nové scéně ND v Praze IV. mezinárodní baletní soutěž.

Velmi mnoho času a úsilí věnovala Rada řešení otázky sociálního zajištění tanečních umělců po ukončení jejich aktivní činnosti. Shrnutí celé historie těchto jednání najdete na webových stránkách Tanečního sdružení (www.tanecnisdruzeni-cr.cz) v článku nazvaném 20 let jednání o nastavení sociálního programu pro tanečníky. Na základě zahraničních zkušeností jsme v posledních letech jednali s Generali pojišťovnou, a.s. o modelu spořícího fondu na bázi Životního pojištění se státním příspěvkem. Základní parametry jsou v dlouhodobém spoření, kdy by stejnou částku vkládal i stát. Proces to je velmi složitý a i současný model ještě neodpovídá zcela našim představám a současné legislativě.

Jakýmsi vrcholem našich snah bylo červnové uspořádání semináře Unie zaměstnavatelských svazů spolu s Tanečním sdružením, Vizí tance a Institutem umění – Divadelním ústavem pod názvem Transition – Druhá kariéra aneb Jak dál po skončení umělecké kariéry. Navázal tak na průzkum z roku 2011, jehož výsledky shrnuli autoři Roman Vašek a Václav Riedelbauch ve Studii návazné uplatnitelnosti uměleckého personálu (financované operačním programem EU Lidské zdroje a zaměstnanost). Díky zahraničním příspěvkům byla představena řada možností podpory tanečníků, ale též artistů a některých hudebníků v okamžiku ukončení jejich umělecké kariéry a přípravy na nové pracovní uplatnění. Své názory na tuto problematiku si vyměňovali zástupci umělecké obce s představiteli tří ministerstev. Podobnou konferenci s mezinárodní účastí jsme chtěli pořádat již v roce 2009, ale nesehnali jsme tehdy potřebné finanční prostředky. Z. Prokeš byl také na několika zahraničních studijních cestách - díky finančním prostředkům Asociace profesionálních divadel: Švédsko, Belgie, Polsko a Německo, kde se zúčastnil informativních schůzek či konferencí na téma Transition.

Jednoznačně pozitivně lze hodnotit pořádání Burzy mladých tanečníků. Úkolem burzy je umožnit absolventům především českých konzervatoří navázat kontakt s šéfy uměleckých souborů, pro šéfy je pak informací o úrovni absolventů a možností vytipování nových členů souborů.

Na žádost několika baletních šéfů se Z. Prokeš zabýval otázkou licencí k provozování hudebních děl z nahrávek. DILIA se totiž rozhodla, že už nebude dělat prostředníka mezi baletním souborem a držiteli autorských práv k hudbě; nově by tak měli o poskytnutí autorských práv jednat zástupci baletních souborů přímo s vydavateli, což je pro baletní soubory velmi komplikované. Z. Prokeš jednal o této situaci s ředitelem DILIA Jiřím Srstkou a inicioval schůzku na toto téma, jíž se zúčastnil J. Srstka a zástupci baletních souborů a divadel. Díky této schůzce Dilia svůj postoj přehodnotila a znovu se nyní navrací k dřívější praxi.

Taneční sdružení navrhlo na ocenění Artis Bohemiae Amicis in memoriam I. V. Psotu k jeho nedožitým stým narozeninám (2008), na Cenu MK v oboru tradiční lidová kultura a folklor L. Hynkovou k jejím osmdesátinám (2009), Cenu MK za přínos v oblasti divadla J. Kyliána (2011) a P. Šmoka k jeho 85. narozeninám (2012).

Taneční sdružení v roce 2010 navázalo spolupráci s Vizí tance občasnými informativními schůzkami k vyjasnění společných témat (např. grantová řízení, legislativa, sociální problematika, návrh založení profesní komory či České unie tance a baletu, jejichž potřeba vyplývá z budoucího nastavení sociálního programu). Naposledy se na společné schůzce řešila školská problematika - iniciace legislativní změny živnostenského zákona v oblasti taneční výchovy. Podrobnější informace zazní v diskusi od zástupců Vize tance.

Vyjadřovali jsme se také k legislativním a jiným zákonným úpravám, i když náš hlas nebyl vždy vyslyšen (nový Zákoník práce, Katalog prací a s ním zařazení tanečních umělců do vyšších platových tříd).

Mnozí členové Rady aktivně pracovali v různých poradních orgánech, komisích a porotách mj. Soutěžních přehlídek tanečního umění.

Ani v tomto období se nepodařilo dotáhnout do zdařilého konce sociální program pro tanečníky, kterým by se zlepšilo postavení tanečníků. Přes snahy a empatii náměstka MPSV Petra Šimerky se nepodařilo najít stejné porozumění u náměstků na MK. Nepodařilo se ani zabránit zrušení samostatnosti dvou pražských baletních souborů - Laterny magiky (2010) a Státní opery (2012). Často jsme jen přihlíželi nedobré personální situaci, která se rozšířila z oblastních souborů i do těch největších.

Aby mohlo TS plnit svoji funkci a řešit úkoly a problémy v oblasti profesionálního tance je nutné se zamyslet na možnosti jeho „profesionalizace“. Je určitě dobře, že oblast profesionálního tance má v TSČR jako formě o.s. svého zástupce, což umožňuje iniciovat návrhy, být přizváni k jednáním, ovlivňovat jejich výsledky a také získávat finanční prostředky, které umožňují prostřednictvím konaných akcí alespoň určitým způsobem rozvoj oboru. Vzhledem ke společenské situaci i změnám v oblasti kultury je to v daných podmínkách však velmi obtížné a málo efektivní.

Měla by vzniknout dynamická akční organizace, která by podchytila větší členskou základnu. Je nutné integrovat českou taneční scénu, rozdělenou na různé tábory. Existuje mnoho bodů, na nichž se všichni mohou shodnout. Jde o celospolečenskou prestiž oboru a postavení tanečního žánru v očích společnosti - politiků, veřejných samospráv, médií a ostatních žánrů.

Bezpochyby by se nově zvolená Rada měla více zabývat i vysokým školstvím - přechodem na fakultu tance, stabilizací pod novým vedením a akreditací potřebných oborů, aprobacemi tanečních pedagogů, zrušením volných živností a zavedením přísných pravidel profesionální sféry; postavením baletních souborů ve vícesouborových divadlech; krizí teorie a kritiky, nedostatečnou evaluací, žurnalistikou, malou společenskou silou taneční vědy, dramaturgie, institucí i osobností. Lepším využitím našich webových stránek, atd., apod.

3. Informace o hospodaření TSČR za období 2008-2011 přednesla Zdena Chrzová.

2008

2009

2010

2011

stav k 1. 1.

145 919,23 Kč

157 824,03 Kč

151 675,33 Kč

122 172,51 Kč

pokladna

40 492,50 Kč

6 987,50 Kč

16 349,50 Kč

9 771,50 Kč

účet

105 426,73 Kč

150 836,53 Kč

135 325,83 Kč

112 401,01 Kč

příjmy

262 400,80 Kč

655 686,30 Kč

309 988,18 Kč

185 638,86 Kč

výdaje

250 496,00 Kč

661 835,00 Kč

339 491,00 Kč

206 895,40 Kč

stav k 31. 12.

157 824,03 Kč

151 675,33 Kč

122 172,51 Kč

100 915,97 Kč

pokladna

6 987,50 Kč

16 349,50 Kč

9 771,50 Kč

15 124,50 Kč

účet

150 836,53 Kč

135 325,83 Kč

112 401,01 Kč

85 791,47 Kč

Zpráva o hospodaření byla přítomnými vzata na vědomí.

4. Roman Vašek prezentoval Taneční průzkum z r. 2011, Studii návazné uplatnitelnosti uměleckého personálu a výsledky semináře Transition - druhá kariéra.

5.  Jiří Pokorný, člen grantové komise, informoval o grantové politice MK ČR a sdělil své zkušenosti a připomínky. Doplnila ho Jana Návratová, bývalá předsedkyně grantové komise.

6. Z. Prokeš seznámil přítomné s návrhem Rady na změnu Stanov. Přítomní změny jednomyslně schválily. Plné znění Stanov i s vyznačenými změnami je na webových stránkách: www.tanecnisdruzeni-cr.cz.

7. Hlasováním schválena pracovní skupina pro volby: I. Hurych, P. Plšek, L. Schneiderová.

8. Hlasováním schválena skupina pro vypracování závěrů: K. Littera, V. Nečas, J. Slavický.

9. Návrh a volba Rady TS. Z tajného hlasování (vydáno 18 hlasovacích lístků, platných 18; 16 návrhů) vzešla nová (9 členná) Rada TSČR: J. Pokorný (18 hlasů), Z. Prokeš (14), R. Vašek (14), L. Schneiderová (14), K. Littera (13), J. Slavický (12), J. Kodet (12), A. Pešková (12), I. Vejsada (11) a její (3 členný) dozorčí orgán: V. Nečas (10), H. Vláčilová (10), P. Plšek (9). Na dalších nevolitelných místech: J. Hošková (8), Z. Kárný (7), R. Balogh (6), L. Dřímalová (5).

10. V následné diskusi vystoupili: Nataša Novotná a Jana Návratová - hosté: představily Vizi tance, seznámili s činností a úkoly, informovaly o společných jednáních s TSČR a nastínily společné body k realizaci; V. Nečas: navrhoval užší spolupráci s Hereckou asociací (zájem mají i prezidenti HA - bývalý V. Postránecký a současný J. Hromada); J. Slavický: zdůraznil budoucí úkol Rady TSČR - vytvoření Taneční komory, k lepším výsledkům Transition chybí větší politická vůle - malá aktivita MK ČR (nekompetentnost); je třeba, aby si mladá generace tanečníků uvědomovala potřebu zabezpečení další kariéry, neřešením sociálních problémů nedochází k přirozené výměně generací, je třeba dostat do učebních plánů základních škol taneční výchovu; J. Návratová: v Praze už má 5 škol taneční výchovu jako nepovinný předmět, podpořila vznik Taneční komory, která by vystupovala za obě sféry;  J. Hošková: kvitovala spolupráci TSČR s Vizí tance a objasnila pojem „nehmotné kulturní dědictví“ a jak by se mělo k tomu přistupovat, je třeba zlepšit úroveň teorie a kritiky; I. Vejsada: hovořil o nutnosti široké dramaturgie, která by zahrnovala jak klasický repertoár, tak současná díla; Z. Prokeš: podrobněji hovořil o návrzích MPSV směrem ke „druhé kariéře“ - využít nových programů Úřadů práce, je třeba zlepšit úroveň dramaturgie; J. Pokorný: aby měli mladí zájem o taneční profesi, je třeba kvalitně zabezpečit všechny 3 kroky - vzdělání, kariéru a „druhou“ kariéru.

10. Valné shromáždění na závěr odsouhlasilo navrhované Závěry:

nové Radě TSČR  s e  u k l á d á :

a) zahájit řádná zasedání a zvolit předsedu,

b) pokračovat ve snaze prosadit vyřešení ukončení aktivní činnosti tanečníka a jeho přechodu do jiného zaměstnání cestou vzniku ekonomické podpory (fond, připojištění) a vytvořit možnost rekvalifikací pro jiné profese,

c) připravit taneční konferenci, která by jednala o současných problémech, zejména o situaci v divadlech, o dramaturgii, směru umělecké tvorby a úrovni současné teorie a kritiky,

d) pracovat na profesionalizaci činnosti vytvořením profesní „komory“, která by reflektovala a řešila zásadní problémy tanečního žánru v celé šíři, např.: sociální problematiku, školství, kritiku, odborný tisk, lobbing, atd., aby

  • · zajistila kontinuitu periodických soutěží: interpretační, choreografické a inscenační,
  • · se zapojila do mezinárodních struktur (především v rámci EU),
  • · se snažila zviditelňovat taneční umění a zajistila mu rovnocennou pozici mezi

uměleckými, zvláště divadelními, obory,

e) aktivizovat členskou základnu a udržet životaschopnost TSČR,

f) kvalitně komunikovat se členskou základnou (vytvoření informačního schématu),

g) vytipovat experty do grantových řízení a odborných komisí

--------------------------------------------

Po VS se sešla nově zvolená Rada ke své první schůzce. Podrobnosti jednání budou v samostatném zápise.

Praha 24. 9. 2012                                                                                             Zdeněk Prokeš