Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

V. MEZINÁRODNÍ BALETNÍ SOUTĚŽ PLZEŇ 2015 PDF Tisk Email
Neděle, 06 Září 2015 15:51
Počet zobrazení : 3975


Taneční sdružení České republiky, ve spolupráci s Divadlem J. K. Tyla v Plzni, EHMK Plzeň 2015, za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Nadace Český literární fond, Nadace život umělce vyhlašuje v rámci SPTU ČR otevřenou interpretační část Soutěžní přehlídky – V. Mezinárodní baletní soutěž Plzeň 2015 (dále jen soutěž). Soutěž se koná ve dnech 19. – 22. 11. 2015 v Novém divadle v Plzni.


Zájemci o účast odešlou
vyplněnou přihlášku, včetně fotografie v tiskové kvalitě, nejpozději do 10. 10. 2015
 
- elektronicky na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

- nebo na adresu DJKT, Miroslav Hradil, Palackého nám. 30/2971, 30100 Plzeň (na obálku napište: MBS 2015)STATUT A PODMÍNKY SOUTĚŽE
 
Článek I – Obecná ustanovení 
a/ Soutěže se mohou účastnit profesionální taneční umělci a studenti konzervatoří a tanečních škol všech států a národností, kteří v roce konání soutěže dovršili 14 let a nepřekročili 25 let věku.
b/ Soutěž má dvě kategorie – Kategorie A Senior – pro taneční umělce působící v profesionálních baletních a tanečních souborech – horní hranice 25 let věku;
Kategorie B Junior – pro studenty konzervatoří a tanečních škol mající akreditaci k výchově profesionálních tanečních umělců – dolní věková hranice 14 let věku.
c/ Soutěžící mohou soutěžit samostatně nebo v páru. Každý soutěžící je hodnocen samostatně. Soutěže v obou kategoriích se může účastnit i partner mimo soutěž.
d/ Soutěže se může účastnit jen zájemce, který odevzdá řádně vyplněnou přihlášku a potvrzení o zaplacení účastnického poplatku. Podáním přihlášky se účastník zavazuje dodržovat podmínky soutěže, v případě jejich porušení může být ze soutěže diskvalifikován.
e/ Soutěže se nemohou účastnit v téže kategorii držitelé prvních cen z předcházejících soutěží.
f/ Soutěžící si musí zajistit právo předvádět nová díla nebo choreografie, na které se vztahuje ochrana autorských práv.
  
Článek II – Organizace soutěže 
a/ Soutěž je dvoukolová a je zakončena Závěrečným koncertem laureátů
b/ Kategorie A – Senior
I. kolo
a) soutěžící předvede 2 variace klasického baletního odkazu, nebo klasické pas de deux dle povinně volitelného repertoáru (seznam je přílohou těchto podmínek)
b) jednu současnou choreografii (časový limit max. 3 min.)
II. kolo
a) soutěžící předvede 2 variace
b) nebo pas de deux z klasického repertoáru dle vlastního výběru (19. – 20. stol.)
c) nebo současnou choreografii (sólo nebo duet) – časový limit max. 6 min.
c/ Kategorie B – Junior
Soutěž v této kategorie se skládá z vyřazovacího kola a dvou soutěžních kol:
a) – vyřazovací kolo – soutěžící předvede 1 klasickou variaci ze zvoleného repertoáru na baletním sále, ve cvičebním úboru za účasti odborné poroty. Vyřazovací kolo je neveřejné.
I. kolo
a) soutěžící předvede 1 variaci klasického baletního odkazu dle povinně volitelného repertoáru
b) jednu současnou choreografii (časový limit max. 2 min.)

II. kolo
a) soutěžící předvede 2 variace (soutěžící 14–16 let může opakovat jednu variaci z 1. kola)
b) nebo pas de deux z klasického repertoáru dle vlastního výběru (19. – 20. stol.)
c) nebo současnou choreografii (sólo nebo duet) – časový limit max. 6 min.
Soutěžící si vybírá repertoár pro II. kolo mezi a), nebo b), nebo c).
Repertoár v kategorii A i B v I. a II. kole se nesmí, až na výjimku uvedenou výše, opakovat.
Vyřazovací kolo se koná v baletním sále v předepsaném cvičebním úboru – dívky tělový trikot, cvičební úbor pastelové barvy bez rukávů, chlapci trikot světlé barvy a tričko bez rukávů (nedodržením této podmínky se soutěžící vystavuje vyřazení ze soutěže).
I. kolo se koná pro obě kategorie na jevišti – Kategorie A v kostýmech, Kategorie B v předepsaném cvičebním úboru (klasická variace), v základním osvětlení – platí pro klasickou variaci i současnou choreografii Kategorie A i B.
II. kolo se koná na jevišti, v kostýmech a osvětlení dle požadavku soutěžících.
Pořadí vystoupení soutěžících je určeno losováním, které se koná před zahájením soutěže.   Pro pořadí vystoupení v duetu je rozhodující číslo partnerky.
V případě, že soutěžící nemůže losovat osobně, vylosuje číslo pověřený organizační pracovník soutěže. Mezi jednotlivými vystoupeními soutěžících musí být minimálně 15 min. interval. Soutěž je ukončena slavnostním udělením cen a závěrečným koncertem laureátů.
  
Článek III – Přihláška 
1) Přihláška soutěžícího musí obsahovat:
a) jméno a příjmení, datum narození (doloženo kopií osobního průkazu nebo rodného listu), adresu a působení soutěžícího (u studujících školu, ročník nebo semestr studia).
b) názvy skladeb a jména autorů a choreografů zvoleného repertoáru pro I. a II. kolo soutěže.
U současných choreografií přesný čas trvání vystoupení.
c) stručný umělecký životopis a dvě fotografie v tanečním projevu (elektronicky v tiskové kvalitě, nebo poštou 9 × 13 cm)
d) jméno partnera, který se účastní mimo soutěž
e) potvrzení o zaplacení účastnického poplatku – možnost platit složenkou nebo převodem z účtu na účet KB č.účtu 7934201/0100, ve zprávě pro příjemce uvést: ÚP + jméno
2/ Soutěžící si zabezpečí:
a) korepetitora nebo hudební záznam soutěžních skladeb v požadované kvalitě a požadovaném nosiči – CD (každou skladbu zvlášť a s popisem)
b) předepsaný cvičební úbor, kostým a obuv.
  
Článek IV – Hodnocení 
Soutěžící hodnotí mezinárodní porota, která je minimálně 5tičlenná, počet členů může být i vyšší, vždy však lichý. Porota je složena z profesionálních tanečních umělců, pedagogů, choreografů a teoretiků. Předseda poroty je jmenován na návrh přípravného výboru soutěže Radou TS ČR. Maximální počet bodů v jednotlivém kole je 20. Porota hodnotí profesionální předpoklady, techniku, umělecký projev, osobitý a tvůrčí vztah k zvolenému repertoáru.
Do II. kola soutěže postupuje 10 soutěžících z Kategorie A a 10 soutěžících z Kategorie B, kteří dosáhli v I. kole nejvyšší počet bodů. Při rovnosti bodů je rozhodující hodnoceni předsedy poroty. Početní zastoupení účastníků Kategorie A i B může být ve II. kole i jiné, pokud se na něm porota dohodne.
Konečné pořadí soutěžících je průměrem součtu bodů z obou kol.
Soutěžící Kategorie B ve vyřazovacím kole nejsou hodnoceni body, ale vyjádřením USPĚL-NEUSPĚL. Ostatní hodnoceni jak je uvedeno výše.
Proti rozhodnutí poroty není odvolání.
Práce poroty konci vyhlášením výsledků.
  
Článek V – Ceny
Porota uděluje následující ceny a prémie:
Grand Prix – cena pro absolutního vítěze
1. – 3. cenu v Kategorii A zvlášť pro ženské a mužské účastníky soutěže
1. – 3. cenu v Kategorii B zvlášť pro ženské a mužské účastníky soutěže věcné ceny firmy Grishko
4. a 5. místo – Čestné uznání
Prémii za současnou choreografii
Prémii za partnerskou spolupráci
Prémii za nejosobitější interpretaci
Soutěžícím mohou být na základě rozhodnuti poroty uděleny ještě další ceny, prémie, stipendia aj. od profesních sdružení, nadací, podniků i jednotlivců.
Výši odměn stanoví přípravný výbor před soutěží.
Nositele Grand Prix a 1. – 3. ceny v Kategorii A i B získávají titul laureáta soutěže.
Porota nemusí některou z cen a prémií udělit, při rovnosti hodnoceni mohou být ceny a prémie rozděleny.
Kromě udělených cen nebudou soutěžící za své vystoupení honorováni.
Soutěžící se také vzdává honorářů za pořízené záznamy a případné přenosy pořízené během soutěže a závěrečného koncertu vítězů.
  
Článek VI – Finanční podmínky
1) Cestovné a další náklady na pobyt si hradí soutěžící sami, případně vysílající organizace. TSČR uhradí ubytování partnerům mimo soutěž, pedagogům, choreografům a korepetitorům, kteří se účastní soutěže s řádně přihlášenými účastníky. Organizační výbor může zajistit ubytování a další služby za výhodných podmínek. Zahraniční účastníci předloží před zahájením soutěže doklad o zdravotním a úrazovém pojištění uzavřeném na dobu konání soutěže.
2) Účastnický poplatek pro soutěžící z ČR činí pro Kategorii A 400,- Kč, pro Kategorii B 200,- Kč, účastnický poplatek pro zahraniční účastníky činí 50,- Eur.
Účastnický poplatek se nevrací.

Mezinárodní baletní soutěž Plzeň 2015
Výběr povinných variací a pas de deux  pro I. kolo
(Pas de deux pouze pro kategorii A)
-----------------------------------------
  
ADAM A. CH. :        GISELLE
- variace Giselle z I. jednání
- variace nebo pas de deux  z I. jednání (Svatební pár)
- pas de deux Giselle a Alberta ze II. jednání
- variace Alberta ze II. jednání
  
ASAFJEV B. V. :      PLAMENY PAŘÍŽE
-  variace nebo  pas de deux ze IV. jednání
  
ČAJKOVSKIJ P. I. :  LABUTÍ JEZERO
- variace z pas de trois z I. jednání
- variace nebo pas de deux Odilie a Prince ze III. jednání
 
                             SPÍCÍ KRASAVICE
- variace víl z prologu č. 5 (Violente) a č. 6 (Lilas) (1-4 pro „B“)
- variace Aurory z I. jednání
- variace nebo pas de deux Modrého ptáka a Floriny ze III. jednání
- variace nebo pas de deux Aurory a Désiré ze III. jednání
  
DELIBES L. :           COPPÉLIA
- variace nebo pas de deux ze III. jednání
  
DRIGO R. :             KORZÁR
- variace nebo pas de deux ze II. jednání
- variace z pas de trois ze III. jednání
  
HELSTED E. :         SLAVNOST KVĚTIN V GENZANU
- variace nebo pas de deux
  
MINKUS L. :           DON QUIJOTE
- variace Kitri z I. jednání
- variace ze II. jednání (Sen) (včetně „Amorka“)
- variace nebo pas de deux ze III. jednání (Kitri a Basil)
  
MINKUS L.:            PAQUITA
- variace nebo pas de trois
- variace z grand pas