Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

VALNÁ HROMADA 16. 6. 2019 PDF Tisk Email
Středa, 03 Červenec 2019 06:41
Počet zobrazení : 443

Zápis z mimořádné valné hromady Tanečního sdružení ČR,

svolané předsedou Zdeňkem Prokešem kvůli projednání návrhu nových stanov spolkuKonalo se 16. 6. 2019 od 11:00 v provozní budově Národního divadlaPřítomno:

14 členů TSČR (soupis viz prezenční listinu)

4 hosté (Nataša Novotná, Peter Maťo, Marilena Halászová, Marta Šuleková)1. Zahájení a program mimořádné valné hromady

 

Předseda TSČR Zdeněk Prokeš se ujal slova. Vysvětlil, že byla svolána mimořádná valná hromada kvůli změně stanov a zavedení kolektivního členství a dále navrhl program valné hromady, který byl schválen:

- Zpráva o činnosti v uplynulém období

- Projednání nových stanov a případně změna názvu spolku

- Volba Rady

- Diskuse

 

Zdeněk Prokeš navrhl komisi pro volby ve složení: Linda Svidró, Jiří Pokorný, Lukáš Slavický a pro vypracování závěrů ve složení Antonín Schneider, Jaroslav Slavický a Lucie Hayashi. Složení komisí bylo jednomyslně členy TSČR schváleno.

Po aktuální revizi členské základny bylo konstatováno, že je na mimořádné valné hromadě přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku, a tudíž je mimořádná valná hromada usnášeníschopná i ve věcech změny stanov, případně při jiných zásadních rozhodnutích.2. Zpráva o činnosti

Zdeněk Prokeš přednesl zprávu o činnosti za uplynulé období 2016 až 2019. Hlavními body zprávy bylo:

 

- Během období se scházela Rada TSČR, a to průměrně sedmkrát za rok.

- Problémem bylo rok a půl trvající zapsání změny předsedy do spolkového rejstříku.

- Úspěšné bylo pořádání Mezinárodní baletní soutěže v Plzni v roce 2018, i když se potýkalo s finančními problémy a skončilo ve ztrátě.

- Nepodařilo se uskutečnit v roce 2016 inscenační soutěž kvůli pozdnímu zaslání grantové žádosti.

- Nepodařilo se uskutečnit v roce 2017 choreografickou soutěž kvůli malému počtu přihlášek. Z toho důvodu bylo rozhodnuto, že dále nebude choreografická soutěž pořádána.

- Do inscenační soutěže pořádané v roce 2019 se přihlásilo 11 souborů s téměř 30 inscenacemi.

- Došlo k pokroku při jednáních o sociálním zajištění tanečníků po skončení kariéry (je připraveno paragrafované znění novely zákona 203 o financování kultury)

- TSČR spolu s Vizí tance aktivně pracovalo v Nadačním fondu pro taneční kariéru. Na financování se významně díky beneficím podílela i některá divadla, respektive baletní soubory.

- TSČR spolupracovalo s Institutem umění – Divadelním ústavem; Z. Prokeš byl členem Rady Českého centra ITI.

- Velká pozornost byla věnována grantovým systémům MKČR a MHMP a podpoře některých souborů a divadel, např. PKB.

_- V roce 2018 uspořádalo TSČR schůzku šéfů baletních souborů zřizovaných divadel.

- Členové TSČR byli zastoupeni v různých poradních a jiných orgánech (grantové komise MHMP a MKČR, Program na podporu profesionálních divadel aj.).

 Přetrvávající skutečností je malá členská základna TSČR; je potřeba pracovat na jejím rozšíření.

- Práce Rady byla vykonávána tzv. „na koleně“ – zavedením kolektivního členství by mohlo přibýt financí a část agenty by mohl převzít placený pracovník (např. ekonom).

 

Co se týká hospodaření, ke dni konání mimořádné valné hromady mělo TSČR na svém účtu 93 000 Kč. Část z této sumy plyne z registračních poplatků do inscenační soutěže, která probíhá v roce 2019 (cca 22 tis.). Dále dotace MKČR (60 tis.) a členské příspěvky za rok 2019 některých kolektivních členů (10 tis.) Hospodaření TSČR prošlo kontrolou revizora Ing. Antonína Schneidera.

 

V závěru své řeči poděkoval Z. Prokeš spolupracovníkům a informoval, že vzhledem k věku a délce svého aktivního působení v TSČR už nehodlá kandidovat na předsedu spolku, ale bude novému předsedovi nebo předsedkyni nápomocen.

O Zprávě bylo hlasováno s výsledkem: 14 bylo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Zpráva byla přijata.3. Nové stanovy a název

Zdeněk Prokeš představil návrh nových stanov a zdůraznil hlavní změny a jejich důvody. Především upozornil na zavedení kolektivního členství a na novou strukturu orgánů spolku. Novinkou by byla tzv. Konference sestavená z Rady a zástupců kolektivních členů (souborů a škol). Scházela by se minimálně jednou ročně. Rada by nadále fungovala hlavně jako aktivní pracovní skupina. Kolem nových stanov se vedla vzrušená debata – např. o benefitech pro kolektivní členy a proč by se nemohly stát kolektivními členy spolky, které nereprezentují soubor nebo školu (námitka Martina Koldy a Lucie Hayashi) aj. A. Schneider navrhl, aby došlo k přejmenování Tanečního sdružení ČR s tím, že je současný název málo vypovídající. Po diskusi byla nakonec Jaroslavem Slavickým navržena změna názvu na Asociace tanečních umělců ČR.

O nových stanovách a návrhu nového názvu bylo hlasováno vcelku. 8 členů bylo pro, 2 členové se zdrželi, nikdo nebyl proti. Návrh na změnu názvu a změnu stanov byl přijat.4. Volba Rady Asociace tanečních umělců ČR

Přítomní debatovali, kolik má mít Rada členů. Pro pětičlennou Radu bylo 8 hlasů, pro sedmičlennou Radu bylo 5 hlasů. Na základě následných nominací pro volbu bylo toto rozhodnutí revokováno a většina přítomných hlasovala pro sedmičlennou Radu.

Padlo celkem 13 návrhů na členy Rady. Na základě hlasování a z důvodu rovnosti hlasů bylo do Rady nakonec zvoleno 8 členů, 7 + 1 ve funkci revizora Jmenovitě:

Martin Kolda, Zdeněk Prokeš, Jaroslav Slavický, Vlasta Schneiderová (kolektivní člen TCP), Filip Barankiewicz (kolektivní člen ND), Lucie Hayashi, Pavel Knolle a Linda Svidró (kolektivní člen PKB). U osobností, které byly voleny s ohledem na kolektivní členství, bude při jednáních Rady přípustné zastoupení jinou osobou.

 

5. Platba členských příspěvků

Zdeněk Prokeš informoval, že nově budou členské příspěvky splatné pouze na účet spolku, který má číslo: 7934201/0100. Do informace pro příjemce se má napsat: ČP a daný rok, název kolektivního člena nebo jméno osoby u individuálního člena. Výše členského příspěvku je daná nově přijatými stanovami Asociace tanečních umělců ČR.

6. Diskuse

V závěrečné diskusi zaznělo několik témat:

- Marilena Halászová poděkovala za pozvání na mimořádnou valnou hromadu, kterou se chce inspirovat při zakládání obdobné organizace na Slovensku.

- Linda Svidró a Jaroslav Slavický debatovali o problémech při užívání odborné terminologie.

 

7. Závěrečné usnesení

 

Mimořádná valná hromada se usnesla na změně názvu spolku na Asociaci tanečních umělců ČR. Dále přijala nové stanovy Asociace tanečních umělců ČR a zvolila 8 členů Rady Asociace tanečních umělců ČR. Mimořádná valná hromada se rovněž usnesla, že při jednání Rady může být představitel kolektivního člena zastoupen jinou osobou. Rada má za úkol rozšiřovat členskou základnu a pracovat na cílech Asociace v souladu s novými stanovami.

O tomto závěrečném usnesení bylo hlasováno s výsledkem: 14 bylo pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Závěrečné usnesení bylo tímto přijato.

 

V 15:00 zakončil Zdeněk Prokeš mimořádnou valnou hromaduZapsali: Roman Vašek a Lucie HayashiSchválil: Zdeněk ProkešPřílohy:

__MCE_ITEM____MCE_ITEM__- Prezenční listina

__MCE_ITEM____MCE_ITEM__- Schválené stanovy Asociace tanečních umělců ČR