Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Zápis ze schůze rady 1. 6. 2017 PDF Tisk Email
Sobota, 21 Říjen 2017 19:36
Počet zobrazení : 1074

Zápis ze schůze Rady TSČR 1. 6. 2017 ve 14h v kavárně Nona

 

Přítomni: Lucie Hayashi, Linda Svidró, Jiří Pokorný, Zdeněk Prokeš, Lukáš Slavický, Antonín Schneider, Roman Vašek, Pavlína Macháčová j.h. (zastoupila Lenku Dřímalovou)

Omluveni: Alena Pešková, Lenka Dřímalová, Jaroslav Slavický

 

1. Volna předsedy TSČR, místopředsedy TSČR a Revizora

- Na úvod schůze Rada TSČR přistoupila k volbě předsedy. Navržen byl Zdeněk Prokeš. Při hlasování bylo 6 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování, 0 byl proti. Zdeněk Prokeš byl zvolen předsedou Tanečního sdružení ČR

- Následně Rada TSČR přistoupila k volbě místopředsedy. Navržen byl Roman Vašek. Při hlasování bylo 6 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování, 0 byl proti. Roman Vašek byl zvolen místopředsedou Tanečního sdružení ČR

- Dále Rada TSČR volila revizora. Navržen byl Antonín Schneider. Při hlasování bylo 6 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování, 0 byl proti. Antonín Schneider byl zvolen revizorem Tanečního sdružení ČR

 

2. Rozdělení úkolů práce Rady

a) rozšíření členské základny

- stávající členy obeslat se zprávou z valné hromady (L. Svidró) a nabídnout prodloužení členství a zaplacení příspěvku na rok 2017 (mail pomůže sepsat R. Vašek) – úkol trvá

- zaslat emailem zprávu o jednání z valné hromady také potenciálním zájemcům (L. Svidró, pomůže R. Vašek) – všem uměleckým šéfům baletních souborů, všem šéfům vícesouborových divadel, všem ředitelům konzervatoří, vedoucím tanečních oddělení na HAMU, JAMU. Připojit nově vytištěný leták

 

b) rozšíření povědomosti o činnosti TSČR

- aktualizace webových stránek (doplnit zprávu z valné hromady, zprávu o hospodaření, seznam členů), se správou webových stránek pomůže L. Hayashi. M. Hradil se spojí s L. Hayashi

- vkládat zprávy o jednání Rady a umožnit čtenářům možnost komentářů

- letáček TSČR byl vytištěn a rozdán přítomným k dalšímu šíření (grafiku a tisk zajistil Z. Prokeš)

c) chod TSČR

- na základě opakované volby předsedy TSČR je nutné zapsat změnu předsedy TSČR (zajistí J. Pokorný v součinnosti se Z. Prokešem – úkol trvá, akutní!!!)

3. Inscenační a interpretační soutěž

- Stále se nepodařilo dokončit formality spojené s volbou nového předsedy TSČR. Z toho důvodu nelze ani žádat o grant na pořádání inscenační soutěže v roce 2017. Uspořádání inscenační soutěže v roce 2017 je tak nereálné, a proto se Rada TSČR rozhodla inscenační soutěž v roce 2017 zrušit

- Přítomní se shodli, že by dobrým náhradním řešením bylo uspořádání inscenační soutěže v roce 2018, kdy by se zároveň uskutečnila i soutěž interpretační (Mezinárodní baletní soutěž)

- Už nyní je ale nutné zjistit grantové možnosti a připravit (podat) příslušné grantové žádosti, které by pro rok 2018 byly jak pro inscenační, tak pro interpretační soutěž: zejména je nutné usilovat o podporu z MKČR, města Plzně a Plzeňského kraje

- Kvůli neuskutečnění inscenační soutěže v roce 2017 se uvolnil zamluvený termín ve Stavovském divadle 28. 1. 2018. Byla by škoda o termín přijít. V termínu by se mohlo uskutečnit hostování mimopražského baletního souboru. Plzeňský a českobudějovický balet navrhnout tituly vhodné k tomuto hostování

- Mezinárodní baletní soutěž se uskuteční v Plzni 6.-9. 12. 2018

4. Problematická situace ve vybraných souborech

- Ostrava: o situaci referovala Pavlína Macháčová. V Ostravě opravdu dojde od nové sezony k navýšení úvazků o 8 tanečníků. Celkem tak bude mít baletní soubor 34,5 úvazků + 5 externistů. Nebyl však vyřešen problém se smlouvami na dobu neurčitou a staršími tanečníky, které nelze uplatnit v repertoáru. Situace je kvůli silné pozici odborů stále neprůchodná. Podle R. Macháčové se hledá cesta: má se uspořádat „re-konkurz“, má se v divadle založit další odborová organizace? S „re-konkurzy“ nemají ostatní zkušenosti. L. Dřímalová se obrátí s konzultací na J. Pokorného. A. Schneider nabízí, že se do situace vloží a promluví s J. Nekvasilem

- Laterna magika: proběhlo první kolo výběrového řízení na uměleckého vedoucího, do druhého kola postoupili tři uchazeči, z nichž měl být vybrán nový šéf do konce května 2017. Nestalo se tak a ředitel divadla J. Burian stále nerozhodl. A. Schneider navrhuje razantně do situace vstoupit. Navrhuje oslovit do konce června J. Buriana, udělat schůzku s D. Špinarem, aktivizovat veřejnost, naformulovat dopis za TSČR, naformulovat dopis za soubory. R. Vašek odmítl tento dopis formulovat s tím, že nemá tato iniciativa cenu, dokud nebudou známy záměry, co dál s Laternou magikou. Na žádost A. Schneidera připraví R. Vašek výstup z bibliografické databáze a databáze knihovny IDU na téma Laterna magika. K situaci Laterny magiky (a dalších baletních souborů v Národním divadle) se uskutečnil kulatý stůl, který bude otištěn v polovině června v Divadelních novinách. Z. Prokeš dodá Radě TSČR svou někdejší představu o dalším směřování Laterny magiky

- Ústí nad Labem: situace stále špatná, ale zevnitř souboru není cítit žádnou aktivitu

- Pražský komorní balet: získal výjimku a dostane dotaci od Ministerstva kultury ČR z Programu na podporu profesionálních divadel (referoval R. Vašek). Podle A. Schneidera je však dotace cca 1,5 milionu korun nedostatečná. Podle Z. Prokeše nejde o systémové řešení

- Opava: Byla vedena debata o kvalitě a perspektivách tamního baletního souboru a podmínkách pro jeho práci. J Pokorný bude o situaci dále jednat s ředitelem Rackem. Prioritou je zachování pracovních míst pro tanečníky, ideálním řešením samostatný baletní soubor (nyní organizačně spadá pod operu). Je nutné přistoupit k celkové reorganizaci souboru

5. Grantová řízení na MKČR a Magistrátu hl.m. Prahy

- A. Schneider opětovně kritizoval grantová řízení na MKČR a Magistrátu hl. m. Prahy. Domnívá se, že v grantových komisích zasedají částečně nekompetentní lidé a že jsou podporovány nekvalitní projekty, zatímco kvalitní projekty podporu nedostávají nebo dostávají podporu jen minimální. Z. Prokeš a L. Hayashi se vyjádřili k situaci jako členové grantové komise MKČR. Složení komise dle nich odráží strukturu projektů, které žádají o grant na MKČR. R. Vašek rozporoval názor, že v komisi zasedají nekompetentní lidé. Podle něj složení grantové komise MKČR – byť ne ideálně – odráží jak spektrum projektů, tak hledisko generové, hlavní město x regiony, zástupce vlivových skupin a spolků.

Příští schůze výboru TSČR se uskuteční ve středu 28. 6. od 14:00 v kavárně NONA

 

Zapsal: RV

Schválil: ZP