Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Zápis z Valné hromady 20. 11. 2016 PDF Tisk Email
Sobota, 21 Říjen 2017 19:24
Počet zobrazení : 1080

Valná hromada Tanečního sdružení České republiky

Hotel Villa, Praha 20. 11. 2016 od 12:00

Přítomní členové TSČR: Jaroslav Slavický, Daniel Wiesner, Alena Pešková, Tomáš Lehotský, L. Švojgerová, Lucie Hájková, Zdeněk Prokeš, Roman Vašek, Antonín Schneider, Ivan Hurych, Hurychová, Zuzana Smugalová, Anna Srncová, Viktor Svidró, Lucie Hayashi, Linda Schneiderová Svidró, Lenka Dřímalová, Ivanka Kubicová

Přítomní hosté: Nataša Zichová - MKČR

Průběh jednání

Zahájení

Jednání bylo zahájeno ve 12:15. Předseda TSČR Jiří Pokorný přivítal přítomné a seznámil je s programem Valné hromady. Nepadl žádný návrh na doplnění nebo změnu programu Valné hromady. Přítomní odhlasovali, že souhlasí s programem Valné hromady (17 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování).

Zpráva o činnosti TSČR v období 2012-2016

Jiří Pokorný seznámil přítomné s aktivitami TSČR a s prací Rady TSČR v uplynulém období. K hlavním bodům této zprávy patřilo:

__· Složení Rady TSČR, aktivita jednotlivých členů Rady TSČR, připomenutí úmrtí člena Rady TSČR Vladimíra Nečase

· Uspořádání dvou Mezinárodních baletních soutěží a jedné celostní inscenační soutěže

_· Neuskutečnění dvou choreografických soutěží a důvody jejich nerealizace (v jednom případě nedostatečné finanční zajištění akce – nečekaně nízký grant MKČR, ve druhém případě malý zájem o soutěž ze strany choreografů)

· Rozhodnutí Rady TSČR nadále pořádat pouze dvě soutěže, tedy Mezinárodní baletní soutěž a celostátní inscenační soutěž, obé jako bienále, kdy se soutěže budou každým rokem střídat

· Uspořádání Burzy mladých tanečníků

· Delegování osobností do grantové komise Ministerstva kultury ČR (J. Pokorný, R. Vašek, K. Dedková; s podporou TSČR, ale fakticky za HAMU J. Kodet), do komise pro udělování Cen Ministerstva kultury (L. Schneiderová, J. Pokorný, Z. Prokeš)

· Podíl na pořádání taneční konference na téma změny kariéry, podíl na publikaci Studie návazné uplatnitelnosti uměleckého personálu aj.

· Spolupráce s partnerskými organizacemi Vize tance, Herecká asociace, Asociace profesionálních divadel

Zpráva o hospodaření a revizní zpráva

Změna Stanov Tanečního sdružení České republiky

Všichni přítomní dostali ve vytištěné podobě návrh změny Stanov Tanečního sdružení České republiky. Jiří Pokorný seznámil přítomné se změnami stanov a vysloveně zdůraznil, že se ve stanovách mění Taneční sdružení České republiky, o. s. na Taneční sdružení České republiky, z. s. – tedy z právní formy občanské sdružení na právní formu zapsaný spolek. Přítomní neměli ke změnám stanov připomínky, a tak bylo přistoupeno k hlasování. Bylo hlasováno o změně Stanov Tanečního sdružení ČR a zároveň zapsání Tanečního sdružení ČR do registru zapsaných spolků. Hlasování se zúčastnilo 17 členů TSČR. Pro se vyjádřilo 16 hlasujících, 1 hlasující se zdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti. Tímto byly Valnou hromadou odsouhlaseny změny Stanov TSČR a zároveň bylo odsouhlaseno, aby bylo Taneční sdružení ČR zapsáno do registru spolků.

Nadační fond pro taneční kariéru

Zdeněk Prokeš seznámil přítomné s Nadačním fondem pro taneční kariéru, jehož spoluzakladatelem je TSČR. K hlavním bodům této zprávy patřilo:

· Situace tanečníků po zrušení možnosti odchodu do důchodu za výsluhu let v polovině 90. let

· Založení Nadačního fondu pro taneční kariéru (NFTK), představení týmu; znalostí a zkušeností, z nichž čerpal

· Uskutečněné akce NFTK od založení v roce 2015 do současnosti

· Prosazovaný model spoření se státním příspěvkem

Taneční výzkum 2016

Roman Vašek seznámil přítomné s Tanečním výzkumem, který provádí spolu s Janou Návratovou. Prezentace se zaměřila na:

· Oslovené okruhy respondentů

· První data z okruhu konzervatoře (zájem o obor, počty absolventů, uplatnění absolventů v roce 2015)

· První data z okruhu baletní soubory (velikosti souborů; věková, národnostní a vzdělanostní struktura tanečníků, typy uzavíraných smluv, výkony baletních souborů, návštěvnost, platy)

· Příklad baletu v Ústí nad Labem, který vykazuje v mnoha směrech nejhorší data

Diskuse

V následné diskusi došlo k reflexi představených prezentací a k debatě o dalších problémech především v regionálních baletních souborech:

· Lenka Dřímalová informovala o situaci v NDMS Ostrava, především o problémech s tanečníky, kteří mají uzavřenu smlouvu na dobu neurčitou a jsou už vyššího věku. Poukázala na složitost jednání s divadelními odbory. Antonín Schneider doložil situaci z pozice člena umělecké rady ostravského divadla. Diskutující se shodli, že nabídnou ostravskému baletu podporu

· Obsáhlá debata se vedla kolem uzavírání termínovaných smluv a ohledně problémů s tanečníky, kteří mají uzavřeny smlouvy na dobu neurčitou. Zástupci baletních souborů si vyměnili své zkušenosti

· Roman Vašek poukázal na osobní zkušenost ze setkání s tanečníky v Ústí nad Labem. Z debaty vyplynulo, že je potřeba ústecký balet podpořit, avšak formou, která by divadlu neuškodila. Je potřeba proto konzultovat věc přímo se souborem, resp. s divadlem. Někteří diskutující se pozastavili nad skutečností, že nepřišla iniciativa přímo z ústeckého baletu, a to alespoň tak, že by se zástupci ústeckého baletu zúčastnili Valné hromady TSČR. Převládl názor, že pokud ústecký balet TSČR nepodpoří, nemusel by výhledově existovat, což by mohlo vytvořit negativní příklad pro další regionální baletní soubory.

· Nataša Zichová z Ministerstva kultury ČR reagovala na dosavadní průběh Valné hromady TSČR. Mimo jiné informovala o aktuálním stavu jednání MKČR s MPSV ohledně Nadačního fondu pro taneční kariéru a státní podpory spoření tanečníků. Dále se zastavila u nárůstu žádostí oborových spolků o poskytnutí grantu na provoz dotyčných spolků (např. na dokumentační činnost). V následné debatě se většina přiklonila k tomu, že má smysl oborové spolky podporovat z grantů MKČR, avšak se zřetelem na jejich význam a na činnost. Měla by být podpořena jen taková činnost, která není duplicitní (např. v oblasti dokumentace se nekryje s Institutem umění – Divadelním ústavem)

Volba Rady Tanečního sdružení České republiky

· Předseda TSČR Jiří Pokorný navrhl, aby členy volební komise byli Linda Schneiderová a Roman Vašek. Návrh byl přítomnými jednomyslně přijat

· Přítomní postupně navrhli 13 kandidátů do rady TSČR pro funkční období 2016-2020: Daniel Wiesner, Lukáš Slavický, Linda Schneiderová, Alena Pešková, Roman Vašek, Zdeněk Prokeš, Jiří Pokorný, Karel Littera, Lenka římsová, Lucie Hayashi, Antonín Schneider, Jaroslav Slavický a Igor Vejsada

· Přítomní byli poučeni o průběhu volby: v tajné volbě mohl každý přítomný člen TSČR vyznačit na hlasovacím lístku maximálně 10 kandidátů, které volí do Rady TSČR

· Volby do Rady TSČR se zúčastnilo celkem 18 členů TSČR

· Na základě volby byli do Rady TSČR zvoleni na funkční období 2016-2020: Lukáš Slavický (15 hlasů), Linda Schneiderová (14 hlasů), Alena Pešková (13 hlasů), Roman Vašek (17 hlasů), Zdeněk Prokeš (17 hlasů), Jiří Pokorný (17 hlasů), Lenka Dřímalová (14 hlasů), Lucie Hayashi (14 hlasů), Antonín Schneider (15 hlasů) a Jaroslav Slavický (15 hlasů)

· Na základě volby nebyli do Rady TSČR zvoleni: Daniel Wiesner (10 hlasů), Karel Littera (8 hlasů) a Igor Vejsada (3 hlasy)

· Nově zvolená Rada TSČR se na místě dohodla, že předsedu, místopředsedu a revizora zvolí ze svého středu na svém prvním zasedání

Závěrečné usnesení

Valná hromada se usnesla na změně Stanov Tanečního sdružení České republiky, na zapsání Tanečního sdružení ČR do registru zapsaných spolků a na hlavních úkolech pro nadcházející funkční období. Taneční sdružení ČR má v období 2016-2020 především pořádat mezinárodní baletní soutěže a celostátní inscenační soutěže, má podporovat Nadační fond pro taneční kariéru a věnovat se problematice změny kariéry tanečníků, má aktivně napomáhat svými znalostmi a zkušenostmi při řešení problémů především v regionálních baletních souborech, má rozvíjet spolupráci s partnerskými organizacemi, jakými jsou Vize tance, Herecká asociace, Asociace profesionálních divadel ČR apod., a má se věnovat dalším aktivitám napomáhajícím zlepšování situace v českém tanci a baletu.

O tomto závěrečném usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: 17 bylo pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Závěrečné usnesení bylo tímto přijato.

Valná hromada TSČR byla zakončena v 16:15.

Zapsal: Roman Vašek

Ověřil a schválil: Jiří Pokorný