Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

STATUT A PODMÍNKY SOUTĚŽE PDF Tisk Email
Čtvrtek, 30 Srpen 2012 14:54
Počet zobrazení : 4036

IV. Mezinárodní baletní soutěž PRAHA 2012

 

STATUT A PODMÍNKY SOUTĚŽE

 

Taneční sdružení České republiky, ve spolupráci s Českým centrem ITI-UNESCO, za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Hlavního města Prahy, Nadace Český literární fond, Nadace život umělce a firmy Grishko, vyhlašuje v rámci Soutěžní přehlídky tanečního umění ČR otevřenou interpretační část Soutěžní přehlídky – IV. Mezinárodní baletní soutěž Praha 2012 (dále jen soutěž).

Soutěž se koná ve dnech 29. 11. – 2. 12. 2012 na Nové scéně Národního divadla v Praze.

 

Článek I – Obecná ustanovení

a/ Soutěže se mohou účastnit profesionální taneční umělci a studenti konzervatoří a tanečních škol všech států a národností, kteří v roce konání soutěže dovršili 14 let a nepřekročili 25 let věku.

 

b/ Soutěž má dvě kategorie – Kategorie A Senior – pro taneční umělce působící v profesionálních baletních a tanečních souborech – horní hranice 25 let věku;

Kategorie B Junior – pro studenty konzervatoří a tanečních škol mající akreditaci k výchově profesionálních tanečních umělců – dolní věková hranice 14 let věku.

 

c/ Soutěžící mohou soutěžit samostatně nebo v páru. Každý soutěžící je hodnocen samostatně. Soutěže v obou kategoriích se může účastnit i partner mimo soutěž.

 

d/ Soutěže se může účastnit jen zájemce, který odevzdá řádně vyplněnou přihlášku a potvrzení o zaplacení účastnického poplatku. Podáním přihlášky se účastník zavazuje dodržovat podmínky soutěže, v případě jejich porušení může být ze soutěže diskvalifikován.

 

e/ Soutěže se nemohou účastnit v téže kategorii držitelé prvních cen z předcházejících soutěží.

 

f/ Soutěžící si musí zajistit právo předvádět nová díla nebo choreografie, na které se vztahuje ochrana autorských práv.

 

Článek II – Organizace soutěže

a/ Soutěž je dvoukolová a je zakončena Závěrečným koncertem laureátů

 

b/ Kategorie A – Senior

I. kolo

a) soutěžící předvede 1 variaci klasického baletního odkazu dle povinně volitelného repertoáru (seznam je přílohou těchto podmínek)

b) jednu současnou choreografii (časový limit max. 3 min.)

II. kolo

a) soutěžící předvede 2 variace

b) nebo pas de deux z klasického repertoáru dle vlastního výběru (19. – 20. stol.)

c) nebo současnou choreografii (sólo nebo duet) – ne starší 5 let, časový limit max. 6 min.

 

c/ Kategorie B – Junior

Soutěž v této kategorie se skládá z vyřazovacího kola a dvou soutěžních kol:

a) – vyřazovací kolo – soutěžící předvede 1 klasickou variaci ze zvoleného repertoáru na baletním sále, ve cvičebním úboru za účasti odborné poroty. Vyřazovací kolo je neveřejné.

I. kolo

a) soutěžící předvede 1 variaci klasického baletního odkazu dle povinně volitelného repertoáru

b) jednu současnou choreografii (časový limit max. 2 min.)

II. kolo

a) soutěžící předvede 2 variace (soutěžící 14–16 let může opakovat jednu variaci z 1. kola)

b) nebo pas de deux z klasického repertoáru dle vlastního výběru (19. – 20. stol.)

c) nebo současnou choreografii (sólo nebo duet) – ne starší 5 let, časový limit max. 6 min.

Soutěžící si vybírá repertoár pro II. kolo mezi a), nebo b), nebo c).

 

Repertoár v kategorii A i B v I. a II. kole se nesmí, až na výjimku uvedenou výše, opakovat.

Vyřazovací kolo se koná v baletním sále v předepsaném cvičebním úboru – dívky tělový trikot, cvičební úbor pastelové barvy bez rukávů, chlapci trikot světlé barvy a tričko bez rukávů (nedodržením této podmínky se soutěžící vystavuje vyřazení ze soutěže).

I. kolo se koná pro obě kategorie na jevišti – Kategorie A v kostýmech, Kategorie B v předepsaném cvičebním úboru (klasická variace), v základním osvětlení – platí pro klasickou variaci i současnou choreografii Kategorie A i B.

II. kolo se koná na jevišti, v kostýmech a osvětlení dle požadavku soutěžících.

Pořadí vystoupení soutěžících je určeno losováním, které se koná před zahájením soutěže. Pro pořadí vystoupení v duetu je rozhodující číslo partnerky.

V případě, že soutěžící nemůže losovat osobně, vylosuje číslo pověřený organizační pracovník soutěže. Mezi jednotlivými vystoupeními soutěžících musí být minimálně 15 min. interval. Soutěž je ukončena slavnostním udělením cen a závěrečným koncertem laureátů.

 

Článek III – Přihláška

1) Přihláška soutěžícího musí obsahovat:

a) jméno a příjmení, datum narození (doloženo kopií rodného listu), adresu a působení soutěžícího (u studujících školu, ročník nebo semestr studia).

b) názvy skladeb a jména autorů a choreografů zvoleného repertoáru pro I. a II. kolo soutěže.

U současných choreografií přesný čas trvání vystoupení.

c) stručný umělecký životopis a dvě fotografie v tanečním projevu (9 × 13 cm)

d) jméno partnera, který se účastní mimo soutěž

e) potvrzení o zaplacení účastnického poplatku – možnost platit složenkou nebo převodem z účtu na účet KB č.účtu 7934-201/0100, ve zprávě pro příjemce uvést: ÚP + jméno

 

2/ Soutěžící si zabezpečí:

a) korepetitora nebo hudební záznam soutěžních skladeb v požadované kvalitě a požadovaném nosiči – CD (každou skladbu zvlášť a s popisem)

b) předepsaný cvičební úbor, kostým a obuv.

 

Článek IV – Hodnocení

Soutěžící hodnotí mezinárodní porota, která je minimálně pětičlenná, počet členů může být i vyšší, vždy však lichý. Porota je složena z profesionálních tanečních umělců, pedagogů, choreografů a teoretiků. Předseda poroty je jmenován na návrh přípravného výboru soutěže Radou TS ČR. Maximální počet bodů v jednotlivém kole je 20. Porota hodnotí profesionální předpoklady, techniku, umělecký projev, osobitý a tvůrčí vztah k zvolenému repertoáru.

Do II. kola soutěže postupuje 10 soutěžících z Kategorie A a 10 soutěžících z Kategorie B, kteří dosáhli v I. kole nejvyšší počet bodů. Při rovnosti bodů je rozhodující hodnoceni předsedy poroty. Početní zastoupení účastníků Kategorie A i B může být ve II. kole i jiné, pokud se na něm porota dohodne.

Konečné pořadí soutěžících je průměrem součtu bodů z obou kol.

Soutěžící Kategorie B ve vyřazovacím kole nejsou hodnoceni body, ale vyjádřením USPĚL-NEUSPĚL. Ostatní hodnoceni jak je uvedeno výše.

Proti rozhodnutí poroty není odvolání.

Práce poroty konci vyhlášením výsledků.

 

Článek V – Ceny

Porota uděluje následující ceny a prémie:

Grand Prix firmy Grishko – cena pro absolutního vítěze 20.000,- Kč

1. – 3. cenu v Kategorii A zvlášť pro ženské a mužské účastníky soutěže 10.000,-, 7.000,-, 5.000,- Kč.

1. – 3. cenu v Kategorii B zvlášť pro ženské a mužské účastníky soutěže věcné ceny firmy Grishko v hodnotě 3.000,-, 2.000,-, 1.000,- Kč.

4. a 5. místo – Čestné uznání

2 Prémie za současnou choreografii 5.000,-, 3.000,- Kč

Prémii za partnerskou spolupráci 2.000,- Kč

Prémii za nejosobitější interpretaci 5.000,- Kč

Soutěžícím mohou být na základě rozhodnuti poroty uděleny ještě další ceny, prémie, stipendia aj. od profesních sdružení, nadací, podniků i jednotlivců.

Nositele Grand Prix a 1. – 3. ceny v Kategorii A i B získávají titul laureáta soutěže.

Porota nemusí některou z cen a prémií udělit, při rovnosti hodnoceni mohou být ceny a prémie rozděleny.

Kromě udělených cen nebudou soutěžící za své vystoupení honorováni.

Soutěžící se také vzdává honorářů za pořízené záznamy a případné přenosy pořízené během soutěže a závěrečného koncertu vítězů.

 

Článek VI – Finanční podmínky

1) Cestovné a další náklady na pobyt si hradí soutěžící sami, případně vysílající organizace. TSČR uhradí ubytování partnerům mimo soutěž, pedagogům, choreografům a korepetitorům, kteří se účastní soutěže s řádně přihlášenými účastníky. Organizační výbor může zajistit ubytování a další služby za výhodných podmínek. Zahraniční účastníci předloží před zahájením soutěže doklad o zdravotním a úrazovém pojištění uzavřeném na dobu konání soutěže.

 

2) Účastnický poplatek pro soutěžící z ČR činí pro Kategorii A 300,- Kč, pro Kategorii B 200,- Kč, účastnický poplatek pro zahraniční účastníky činí 50,- Euro.

Účastnický poplatek se nevrací.